دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 1-239 
3. بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن

صفحه 41-78

حسین مدرسی طباطبایی؛ محمد کاظم رحمتی


4. آشنایى با زیدیه

صفحه 79-102

سیدعلی موسوی نژاد


5. عرفان یهود

صفحه 103-132

ژرژ وایدا؛ احمدرضا مفتاح


11. تقریب، فراتر از یک شعار

صفحه 205-208

محمد ابراهیمی ورکیائی


13. دانش نامه دین

صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان