راه نجات در گیتا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


1. گیتا، یا سرود خدایان، ترجمه على موحد، شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، چاپ دوم، 1374.

2. آشتیانى، جلال الدین: عرفان گنوستى سیزم، میستى سیزم، شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1375.

3. شایگان، داریوش: ادیان و مکتبهاى فلسفى هند، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1362.

4. ک. م. سن، هندوئیسم، ترجمه ع. پاشایى، انتشارات فکر روز، چاپ دوم، 1375.

5. نائینى، جلال: هند در یک نگاه، انتشارات شیرازه، چاپ اول، 1375.

6. نقوى، سیدعلى محمد: سیرى در اندیشه معاصر هند و دورنماى فلسفى آن، ج1، رایزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ایران، دهلى نو.

_. A dictionary of Hinduism. Routledge & Kegan Paul, 1985.

_. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religon, 1994 Shambhala Publications.