شماره جاری: دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-180 

3. درباره تومارهای بحرالمیت

صفحه 59-114

ابراهیم شفیعی؛ محمد کیشانی فراهانی


4. رافضه: بررسی مقدماتی

صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه ادیان و مذاهب

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-4290

ابر واژگان