شماره جاری: دوره 22، شماره 78، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-110 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2322-4290
شاپا الکترونیکی
2717-106X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان