اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالحسن نواب

مذاهب فقهی دانشیار، گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

navvaburd.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد جاودان

کلام، فلسفه، ادیان و مذاهب استادیار، گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

mjavdan1383gmail.com

دبیر تخصصی

دکتر ابراهیم قاسمی

مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانش آموخته مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

ebrahimqasemikashanigmail.com

کارشناس نشریه

سجاد توکلی

کارشناس نشریه

sajadtavakoli671gmail.com