دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1389، صفحه 1-264 
6. سلفیه و تقریب

صفحه 127-150

مهدی فرمانیان کاشانی