شماره جاری: دوره 22، شماره 79، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-184 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان