شماره جاری: دوره 23، شماره 81، اسفند 1400، صفحه 5-197 

اسلام در چین

صفحه 65-102

پروانه تقی‌خانی


کارکرد ازدواج موقت در نظام حقوق خانواده در دوران ساسانی

صفحه 103-126

محمد شکری فومشی؛ فاطمه شکری فومشی؛ مریم احمدپور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان