شماره جاری: دوره 23، شماره 80، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-106 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان