شماره جاری: دوره 25، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 1-142 

احیاگری تمدنی خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 5-21

محمدامین فندرسکی پور؛ محمد جاودان


شکل‌گیری شورای دوم واتیکان

صفحه 53-85

جوستو لوئیس گونزالز؛ مصطفی رستگار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر کل نشریات سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان