شماره جاری: دوره 25، شماره 86، بهمن 1402، صفحه 7-136 

عوامل محرک تاریخ: بررسی دیدگاه محمدتقی جعفری

صفحه 29-50

سید حسین خادمیان نوش آبادی؛ محمد زارع بوشهری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر کل نشریات سردبیر دبیر تخصصی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان