دوره و شماره: دوره 25، شماره 84، شهریور 1402، صفحه 1-142