زمان زرتشت: نقدی بر نظریات ذبیح بهروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مراغه، ایران

چکیده

تعیین چارچوب‌های زمانی و مکانی پیدایش دین‌های کهن، مبحثی مهم در تاریخ ادیان جهان باستان است. این رهیافت موجب شناسایی ریشه‌ها، خاستگاه‌ها و بافتارهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دین‌های مذکور، آموزه‌های اصیل آنها و روابط و برهم‌کنش‌هایشان با دیگر جهان‌های فکری معاصر با خود می‌شود. در این میان، دین زرتشتی به‌ دلیل دیرینگی‌اش، جایگاهی ویژه در تاریخ ادیان باستان دارد، اما همین موضوع دسترسی به متن‌های اصیل و جامع دینی و درک و تفسیر مقبول متون بازمانده آن و نیز شناخت راستین بنیان‌گذارش را دشوار کرده است. چند و چون زمان و مکان پیدایش زرتشت، که بنیان‌گذار دین مزداپرستی انگاشته می‌شود، بر همین اساس و از دیرباز محل بحث و مناقشه پژوهشگران بوده است، به ‌طوری که هر پژوهشگری بر اساس شواهد و قرائن به‌دست‌آمده از متون زرتشتی و هم‌سنجی آن با داده‌های تاریخی و باستان‌شناختی و زبان‌شناختی کوشیده است راهکار معقول و مقبولی برای شناسایی زمان و مکان ظهور زرتشت بیابد. از جمله ایرانیان پژوهشگری که به نظریه‌پردازی در این زمینه پرداخته، ذبیح بهروز است. اگرچه نظریات بهروز محل توجه برخی از شاگردان و معاصرانش و بخشی از جامعه زرتشتی ایران قرار گرفته، در این جستار نشان می‌دهیم که مبانی نظریات او تاب نقد و راستی‌آزمایی ندارد و دیدگاهش درباره زمان برآمدن زرتشت اثبات‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهار، مهرداد (1376). پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: آگه، چاپ دوم.
بهروز، ذبیح (1331). تقویم و تاریخ در ایران، تهران: انجمن ایرانویج، چاپ اول.
بهروز، ذبیح (1379). تقویم و تاریخ در ایران، تهران: چشمه، چاپ اول.
بیرونی، ابوریحان (1878). الآثار الباقیة عن قرون الخالیة، به ‌کوشش: ادوارد زاخائو، لیپزیگ.
بیرونی، ابوریحان. (1398). آثار باقیه، ترجمه: پرویز سپیتمان (اذکایی)، تهران: علمی، چاپ اول.
جاماسب آسانا، جاماسب (1371). متون پهلوی، ترجمه: سعید عریان، تهران: کتاب‌خانه ملی، چاپ اول.
جعفری، علی‌اکبر (1361). «زندگی اشو زرتشت»، در: چیستا، ش8، ص868-911.
رضی، هاشم (1352). راهنمای دین زرتشتی، تهران: فروهر، چاپ اول.
غفاری، اصلان (1367). سالماری در ایران، تهران: فروهر، چاپ اول.
مسعودی، ابوالحسن (1382). مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه: ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ هفتم.
مقدّم، محمد (1363). داستان جم، تهران: فروهر، چاپ دوم.
وحیدی، حسین (1393). آشنایی با دین زرتشت، تهران: آفرینه، چاپ اول.
وحیدی، حسین؛ شهمردان، رشید (1359). دین پایهٔ زرتشتی، تهران: اشا، چاپ اول.
Agostini, D.; Thrope, S. (tr.) (2020). The bundahišn: The Zoroastrian Book of Creation, New York: Oxford University Press.
Anklesaria, B. T. (tr.) (1956). Zand-Akasih, Iranian or Greater Bundahishn, Bombay.
Beck, R. (1991). “Thus Spake not Zarathustra: Zoroastrian Pseudepigrapha in the Greco-Roman World”, In: M. Boyce & F. Grenet, A History of Zoroastrianism (vol. 3, pp. 491–565), Leiden: Brill.
Beck, R. (2007). A Brief History of Ancient Astrology, Malden: Wiley-Blackwell.
Boyce, M. (1982). A History of Zoroastrianism (Vol. 2: Under the Achaemenians), Leinden / Köln.
Boyce, M. (1990). Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, Chicago.
Boyce, M. (2001). Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, London & New York.
Carpelan, Ch.; Parpola, A. (2017). “On the Emergence, Contacts and Dispersal of Proto-Indo-European, Proto-Uralic and Proto-Aryan in an Archaeological Perspective”, In: A. Hyllested et al. (eds.), Language and Prehistory of the Indo-European Peoples: A Cross-Disciplinary Perspective (pp. 77-87), Copenhagen.
Dhabhar, E. B. N. (ed.) (1909). Saddar Nasr and Saddar Bundehesh, Bombay.
Dhabhar, E. B. N. (tr.) (1932). The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz, Bombay.
Gnoli, G. (1989). “Avestan Geography”, In: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica (vol. 3, pp. 44-47), London & New York.
Hunger, H.; Pingree, D. (1999). Astral Sciences in Mesopotamia, Leiden - Boston - Köln: Brill.
Jaafari-Dehaghi, M. (ed. & tr.) (1998). Dādestān ī Dēnīg (part 1), Paris.
Jamasp-Asana, K. J. (1900). “The Day Khordad of the Month Farvardin Commonly Called Khordadsal”, In: N. J. Modi (ed.), The K. R. Cama Memorial Volume (pp. 122-129), Bombay.
Krupp, E. C. (2003). Echoes of the Ancient Skies: The Astronomy of Lost Civilizations, Mineola, New York.
Kuzmina, E. E. (2007). The Origin of the Indo-Iranians, Leiden & Boston.
Lubotsky, A. (2001). “The Indo-Iranian substratum”, In: Ch. Carpelan et al. (eds.), Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological (pp. 301-317), Helsinki.
Lubotsky, A. (2020). “What Language was Spoken by the People of the Bactria-Margiana Archaeological Complex?”, In: P. W. Kroll & J. A. Silk (eds.), “At the Shores of the Sky”, Asian Studies for Albert Hoffstädt (pp. 5-11), Leiden: Brill.
Mallory, J.; Adams, D. Q. (ed.). (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture, Chicago.
Nyberg, H. (1995). “The Problem of the Aryans and the Soma: The Botanical Evidence”, In: G. Erdosy (ed.), The Indo-Aryans if Ancient South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity (pp. 382-406), Berlin.
Parpola, A. (2002). “Pre-Proto-Iranians of Afghanistan as initiators of Śākta Tantrism”, in: Iranica Antiqua, 37: 233-324.
Sanjana, D. A. P. (ed. & tr.) (1915). The Dînkard (vol. 14), London.
Shapur Shahbazi, A. (1977). “The 'Traditional Date of Zoroaster' Explained”, in: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, 40 (1): 25-35.
Skjærvø, P. O. (2011). The Spirit of Zoroastrianism, New Haven & London.
Vahman, F. (ed. & tr.) (1986). Ardā Wirāz Namāg, London & Malmo.
Williams, A. V. (ed. & tr.) (1990). The Pahlavi Rivayāt Accompanying the Dādestān ī Dēnīg, Copenhagen.
Witzel, M. (2001). “Autochthonous Aryans?”, in: Electric Journal of Vedic Studies (EJVS), 7-3: 1-93.
Witzel, M. (2013). “Iranian Migration”, In: D. T. Potts. (ed.), The Oxford Handbook of Ancient Iran (pp. 423-441), Oxford & New York.