شکل‌گیری شورای دوم واتیکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص کوبایی‌آمریکایی تاریخ الاهیات مسیحی، دانشگاه ییل ،کنِتیکت،آمریکا.

2 دانشجوی دکتری الاهیات تطبیقی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

شورای دوم واتیکان نقطه عطف بسیار مهمی در تاریخ کلیسای کاتولیک رومی بود و این کلیسا را تا حد بسیار با جهان مدرن آشتی داد. در این شورا، که از 1962 تا 1965 به درازا کشید، ترقی‌خواهان و محافظه‌کاران در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که نتیجه‌اش تصویب 16 سندِ عمدتاً ترقی‌خواهانه بود. مهم‌ترین ابعاد نوشدگیِ آموزه‌های کاتولیکی عبارت‌اند از: تنوع زبانی و فرهنگی در آیین عبادی، وحدت‌گرایی مسیحی، ارتباط با پیروان سایر ادیان، اختیارات مشترک و مساوی اسقفان، عدالت‌خواهی، و جایگاه غیرروحانیان در کلیسا. این شورا متأثر از برخی زمینه‌های اجتماعی و الاهیاتی بود. به ‌لحاظ اجتماعی، اوضاع کاتولیک‌های کشورهای فقیر تأثیر بسیار بر مصوبات آن داشت. از نظر الاهیاتی نیز اندیشه‌های الاهی‌دانان مدرنی چون تِیار دو شاردن، آنری دو لوباک، ایو کونگار و کارل رانر بسیار مؤثر بود. پس از شورای دوم واتیکان، پارسامنشی کاتولیکیِ رومی نیز جانی تازه گرفت و به ‌طور خاص، مادَر ترسای کلکته و هنری ناون برجستگی خاصی در این وادی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


تعالیم کلیسای کاتولیک (1393). ترجمه: احمدرضا مفتاح، حسین سلیمانی و حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
خمینی، روح‌الله (1368). صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج11.
فلاحی، جعفر؛ علمی، قربان (1391). «الاهیات فیض کارل رانر، در میانه کلیسای کاتولیک و الاهیات نو»، در: الاهیات تطبیقی، س3، ش4، ص19-36.
Abbott, W. M.; Gallagher, J. (1966). The Documents of Vatican II: With Notes and Comments by Catholic, Protestant and Orthodox Authorities, The America Press.
Allen Jr., J. L. (2014). The Catholic Church: What Everyone Needs to Know (Updated ed.), Oxford: Oxford University Press.
Ayres, L.; Volpe, M. A.; Thomas Jr., H. L. (2019 b). The Oxford Handbook of Catholic Theology, Oxford: Oxford University Press.
Beal, J. P.; Coriden, J. A.; Green, T. J. (2002). New Commentary on the Code of Canon Law (Study Edition), Paulist Press.
Britannica, Editors of Encyclopaedia (1998). “Marcel Lefebvre”, In: Encyclopedia Britannica, www.britannica.com/biography/Marcel-Francois-Lefebvre
Britannica, Editors of Encyclopaedia (1998). “Prelate”, In: Encyclopedia Britannica, www.britannica.com/topic/prelate
Congar, Y.; Dulles, A. C. (2004). The Meaning of Tradition, Ignatius Press.
de Chardin, T. P. (1972). Let Me Explain, Harper Collins Publishers.
de Chardin, T. P. (2002). Toward the Future, Harper One.
de Chardin, T. P. (2004). The Future of Man, Image Books.
de Chardin, T. P. (2008). The Phenomenon of Man, Harper Collins Publishers.
Dulles, A. (2022). Models of the Church (Expanded Edition), Image Books Doubleday.
Ethics, P. A. (2016, April 11). 10. Teilhard De Chardin. [Video]. www.youtube.com/watch?v=BrN7kpB16WM&feature=youtu.be
Francis, M. R. (2020). “Church Life in the First Half of the Twentieth Century”, in: R. R. Gaillardetz (Ed.), The Cambridge Companion to Vatican II, pp. 3 – 18, Cambridge University Press.
Gonzalez, J. L. (2010). The Story of Christianity, Vol. 2: The Reformation to the Present Day, London: Harper Collins.
Groppe, E. T. (2004). Yves Congar’s Theology of the Holy Spirit, Oxford: Oxford University Press.
Hahnenberg, E. P. (2007). A Concise Guide to the Documents of Vatican II, Van Duuren Media.
Humanae Vitae (July 25, 1968) | Paul VI. (1968, July 24). The Holy See. www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html
Kennedy, P. (2010b). Twentieth-Century Theologians: A New Introduction to Modern Christian Thought, I. B. Tauris.
McCarthy, R. C. (2001). A Critical Examination of the Theology of Karl Rahner, Carthay Ventures.
Morrow, J. A. (2012). Religion and Revolution: Spiritual and Political Islam in Ernesto Cardenal (Unabridged edition), Cambridge Scholars Publishing.
Mossman, J. (2000). Encyclopedia of World Biography: Supplement 19, A-Z. Gale Group, Inc.
Muers, R.; Ford, D. F. (2005). The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology Theology Since 1918, Wiley-Blackwell.
O’Malley, J. W. (2012, October 12). “Opening the Church to the World”, The New York Times, www.nytimes.com/2012/10/11/opinion/vatican-ii-opened-the-church-to-the-world.html. Retrieved 2020-03-12.
OHearn, Bob. (2015, June 8). “Karl Rahner”, Westernmystics, https://westernmystics.wordpress.com/2015/06/08/karl-rahner/
Papi, H. (1911). “Pastor”, In: The Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton Company, www.newadvent.org/cathen/11537b.htm
Poirier, M. W. (1969). The Political and Philosophical Implications of Pierre Teilhard de Chardin’s Thought [Master's dissertation, McGill University, Montreal, Quebec, Canada], https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/9z903306z
Ratzinger, J. (1982). Les principes de la théologie catholique: Esquisse et matériaux, TEQUI, www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_034_RatzTeilhard.htm
Smith, Bob (2019, March 24). Phenomenon of Man – Teilhard de Chardin. [Video]. http://youtu.be/K-OWt4rHM5A
Steinmetz, M. (2012). “Thoughts on the Experience of God in the Theology of Karl Rahner: Gifts and Implications”, Lumen et Vita, vol. 2. https://doi.org/10.6017/lv.v2i1.1900
University of Nottingham (2011, October 26). Why Study … Henri de Lubac with John Milbank. [Video], https://youtu.be/aVTO0DvuNXE
Vatican City (2006, March 21). “Vatican says abandoned papal title ‘Patriarch of the West’ was unclear, obsolete”, Catholic News Agency, www.catholicnewsagency.com/news/6307/vatican-says-abandoned-papal-title-patriarch-of-the-west-was-unclear-obsolete
Vaticana, L. E. (2019). Catechism of the Catholic Church, United States Catholic Conference of Bishops.
Vieira, J. A. (1998). Karl Rahner's Understanding of the Dynamic of Continuity and Change [Master’s dissertation, University of St. Michael's College, Toronto, Canada]. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/10536/1/MQ36607.pdf