دوره و شماره: دوره 24، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 5-178