دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، شهریور 1390، صفحه 1-200