دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 1-200