اساطیر آفرینش در یونان باستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان

چکیده

برخورد انسان با دنیای پیرامون، سؤال‌هایی را برای او پدید می‌آورد؛ سؤال‌هایی مانند جهان چگونه شکل گرفته است؟ در اطراف انسان چه می‌گذرد؟ چه آینده‌ای در انتظار جهان است؟‌و از همه مهم‌تر اینکه جهان چگونه‌‌کار می‌کند؟ تلاش انسان‌ها برای پاسخ دادن به این سؤال‌ها کیهان‌شناسی را به وجود می‌آورد. گوناگونی پاسخ‌ها نیز گوناگونی کیهان‌شناسی‌ها را رقم می‌زند. کیهان‌شناسی را می‌توان به سه دورة کیهان‌شناسی جادویی، کیهان‌شناسی اسطوره‌ای و کیهان‌شناسی هندسی تقسیم کرد. این مقاله کیهان‌شناسی یونان باستان را بررسی خواهد کرد. این کیهان‌شناسی ارتباط نزدیکی با اسطوره‌شناسی، به‌خصوص اساطیر آفرینش، دارد. آنچه در اسطوره‌ها مطرح می‌شود این است که جهان چگونه به وجود آمد و چه قدرتی بر آن حاکم است که به وجود خود ادامه می‌دهد. اساطیر آفرینش در کل به شش دسته تقسیم می‌شوند: 1. خلقت از هیچ؛ 2. خلقت از کائوس؛ 3. خلقت از تخم کیهانی؛ 4. خلقت از والدین جهانی؛ 5. خلقت فوق‌العاده و غیرمنتظره؛ و 6. خلقت به‌وسیله غواصی. گزارش‌های متفاوتی از اساطیر آفرینش در یونان باستان وجود دارند که عبارت‌اند از: هومر، هزیود، پلاسگین‌ها، فرسیدس و دیودورس سیکولوس. پژوهش حاضر به بررسی این گزارش‌ها می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


الیاده، میرچا (1375)، اسطوره، رویا و راز، ترجمة رؤیا منجمی، تهران: فکر روز.
حمزه‌ای، کیومرث (1378)، اساطیر آفرینش در ادیان سامی، پایان‌نامه دورة کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، تهران: دانشکده الاهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران.
دیکسون کندی، مایک (1385)، دانشنامه اساطیر یونان و روم، ترجمة رقیه بهزادی، تهران: طهوری.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1369)، در قلمرو وجدان، تهران: انتشارات علمی.
فلیکس، ژیران (1375)، فرهنگ اساطیر یونان، ترجمة ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: فکر روز.
همیلتون، ادیت (1376)، سیری در اساطیر یونان و رم، ترجمة عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.
هومر (1342)، ایلیاد، ترجمة سعید نفیسی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
هومر (1370)، ادیسه، ترجمة سعید نفیسی، [بی‌جا]: انتشارات علمی فرهنگی.
Burns, I. F (1995),” Cosmology and Cosmogony”, Incyclopedia of Rligion and Ethic, Vol. IV, Sons Charles Scribher's Sons.
"Chaos" (2011), Retrived From www.wikipedia.com.
Douglas, E. Cox (1996),” The Rigid sky in greek Philosophy”, Retrived From www.sentex.net.
Graves, Robert (1955), The Greek Myths, London: penguin books.
Joe, Jimmy (2006), "Obscure Creation myth", Retrived From www.timelessmyths.com.
Krista (2003), "Eurynome", Retrived From www.delirimrealm.com.
Leadbetter, Ron (1997), "Choas", Retrived From www.pantheon.org.
Schombert, James (2004), "Cosmology", Retrived From www.abyss.uoregon.edu.
Stamatellos, Giannis (1997), "Pherecydes", Retrived From www.philosophy.ht.com.
Weisstein, Eric. W (1996), "Hesiod", Retrived From www.scienceWorld.com.
Weisstein, Eric. W (1996), "Homer", Retrived From www.scienceworld.com.
Wudka, Jose (1998), "Early Cosmology", Retrived From www.physics.ucr.edu.