دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 1-232 
2. میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس

صفحه 13-36

محمد تقی سبحانی؛ محمد جعفر رضایی