دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، اسفند 1390، صفحه 1-232 
میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس

صفحه 13-36

محمد تقی سبحانی؛ محمد جعفر رضایی