دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آذر 1390، صفحه 1-216