امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی

چکیده

هم‌گرایی و تقریب از مهم‌ترین راهبردها و سیاست‌هایی است که جهان اسلام را به مرحلة تعادل و تعامل می‌رساند. از این‌رو بسیاری از بزرگان شیعه و سنی در جهت تحقق تقریب مذاهب اسلامی تلاش کرده و راه‌کارهایی پیش راه امت اسلامی قرار داده‌اند. یکی از جدی‌ترین حامیان تقریب امام موسی صدر بود و این امرِ مهم در صدرِ اقداماتِ اصلاحی و نوگرایانه ایشان در لبنان و جهان اسلام قرار داشت. امام موسی صدر که جایگاه رفیعی در میان علمای امت اسلامی داشت، در هر فرصتی این هدف مصلحانه را پیگیری می‌کرد. ایشان در این زمینه فعالیتی چشم‌گیر و گسترده داشت و با ایراد سخنرانی، دیدار و گفت‌وگو با اندیشمندان جهان اسلام، شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع اسلامی، ارائه مقاله در موضوعات مرتبط با امت اسلامی و مکاتبه با
علمای اسلام در پی القای روحیة هم‌گرایی به امت اسلام بود. راه‌کارهای وحدت‌جویانة ایشان از جمله موضوعات بدیع و بکری است که توجه و تمسک به آن مسیر
پرفروغی را برای ما می‌گشاید. از جملة این راه‌کارها می‌توان توجه به همکاری‌های فقهی، وحدتِ فقهیِ شعائر اجتماعی، و اقدامات عملی اشاره کرد که در این مقاله بدان‌ها پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها


اباذری، عبدالرحیم (1381)، امام موسی صدر؛ امید محرومان، تهران: جوانه رشد.
حجتی کرمانی، علی (1383)، نای و نی، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
خسروشاهی، سیدهادی (1387)، یادنامه امام موسی صدر، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
شریعتمداری، حمیدرضا (1379)، «تقریب مذاهب اسلامی؛ گامی به پیش»، هفت آسمان، شماره هفتم، پاییز.
صدر، سیدموسی (1384)، ادیان در خدمت انسان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
ـــــــــــ (1386)، رهیافت‌های اقتصادی اسلام، به اهتمام و ترجمه مهدی فرخیان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
ـــــــــــ (1387الف)، عدالت در اسلام، پرتوها 8، ترجمه مهدی فرخیان، تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
ـــــــــــ (1387ب)، دین در جهان امروز، پرتوها 4، ترجمه مهدی فرخیان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
ـــــــــــ (1387ج)، روح تشریع در اسلام، پرتوها 8، ترجمه مهدی فرخیان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
ـــــــــــ (1387د)، محمد (ص)؛ پیامبر بت‌شکن، پرتوها 1، ترجمه مهدی فرخیان، تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
کمالیان، محسن (1380)، «گرایش‌های تقریبی امام موسی صدر»، هفت آسمان، شماره یازدهم، پاییز.
ـــــــــــ (1377)، عزّت شیعه، دفتر اوّل، قم: ناشر مؤلف، دفتر تبلیغات.
ـــــــــــ و علی‌اکبر رنجبر کرمانی (1386)، عزّت شیعه، دفتر دوّم، قم: صحیفه خرد.
محمودی، علیرضا (1387)، شرح صدر (مروری بر زندگی و مجاهدت‌های امام موسی صدر)، تهران: همشهری.
گفت‌وگو با آیت‌الله محمود خلیلی (1387)، شهروند امروز، ش60.