الهیات عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد کلام و فلسفه اسلامی

چکیده

مقالۀ حاضر ترجمه یکی از مقالات کتاب راهنمای مطالعات کتاب مقدس است که دانشگاه آکسفورد آن را منتشر کرده است. پرسش محوری این نوشتار آن است که الاهیات عهد جدید در پی طرح و حل چه مباحثی است. بی­شک عهد جدید در نسبت با ریشۀ عبرانی خود (عهد قدیم، البته به باور مسیحیان) چنین عنوانی یافته است. در نتیجه باید جهت مباحث را به پرسش­هایی معطوف کرد که از نسبت دو عهد، دلایل طرح عهد جدید، و تلقی­هایی سخن می‌گویند که بنا بر نظر مسیحیت، چنین عهدی را ناگزیر می‌ساختند. نوشتاری از این دست، باید به مسائلی همچون خدا، قوم برگزیده، رابطه خدا با انسان، و مسئلۀ نجات بپردازند که جزو مهم‌ترین مضامین عهد قدیم‌اند؛ و آنگاه با توجه به آنها، تلقی و تفسیر عهد جدید را مطرح کنند. در نتیجة بررسی تحولاتِ این مسائل، مجموعه­ای از آرای الاهیاتی فراهم می­آید که توجیه خود را در استناد به عبارات عهد جدید و دیدگاه‌های مربوط به پدیدآورندگان این کتاب‌ها می­جوید.
 

کلیدواژه‌ها


Balla, P. )1997), Challenges to New Testament Theology, Tubingen: Mohr Siebeck.
Barth, M. (1983), The People of God, JSNTS.S 5. Sheffield: JSOT Press.
Bauckham, R. (1998), God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament, Carlisle: Paternoster Press.
Bousset, W. (1970), Kyrios Christos, Nashville: Abingdon Press, orig. pub.
Bultmann. R. (1952-3), Theology of the New Testarnent, 2 vol, London: SCM Press.
Caird, G. B. (1994), New Testament Theology, Oxford: Clarendon Press.
Carroll, J. T. and Green, J.  B. (1995), The Death of Jesus in Early Christianity, Peabody, Mass: Hendrickson.
Childs, B. S. (199x), Biblical Theology of the Old and New Testaments, London: SCM Press.
Dahl, N. A. (1991), Jesus the Christ: The Historical Origins Of Christologica1 Doctrine, Minneapolis: Fortress Press.
Dunn, J. D. G. (1989), Christology in the Making, 2nd edn, London: SCM Press.
__________ (1991), The Partings of the Ways between Christianity and Judnisnl, London: SCM Press.
__________ (1998), The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh: T. & T. Clark.
__________ (2005), The New Perspective on Paul, Tubingen: Mohr Siebeck.
HAYS, R. B. (1996), The Moral Vision of the New Testarnent, San Francisco: HarperCollins.
Hengel, M. (1981), The Atonement: The Origins of the Doctrine of the Atonement in the New Testament, London: SCM Press.
__________ (1995), Studies in Early Christology, Edinburgh: T. & T. Clark.
HOOKER, M. D. (1994), Not Ashamed of the Gospel: New Testament Interpretations of the Death of Christ,Carlisle: Paternoster Press.
HURTADO, L. W. (2003), Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity, Grand Rapids, Mich: Eerdmans.
Kasemann, E. (1964), Essays on New Testament Themes, London: SCM Press.
__________ (1969), New Testament Questions of Today, London: SCM Press.
Lohse, E. (1991), Theological Ethics of the New Testament, Minneapolis: Fortress Press.
Marshall, I. H. (2004), New Testament Theology, Downers Grove, I11: InterVarsity Press.
Raisanen, H. (1990), Beyond New Testament Theology, London: SCM Press.
Richardson, P. (1986), Anti-Judaism in Early Christianity, i: Paul and the Gospels, Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
Schrage, W. (1988), The Ethics of the New Testament, Edinburgh: T. & T. Clark.
SLOYAN, G. S. (1995), The Crucifixion of Jesus: History, Myth, Faith, Minneapolis: Fortress Press.
Strecker, G. (2000), Theology of the New Testament, Berlin: de Gruyter; Louisville, Ky: Westminster/ John Knox.
Stuhlmacher, P. (2006), Biblical Theology of the New Testament, Grand Rapids, Mich: Eerdmans.
Westerholm, S. (1988), Israel's Law and the Church's Faith, Grand Rapids, Mich.: Eerd­mans.
Wilson, S. G. (1995), Related Strangers: Jews and Christians 70-170 C. E. Minneapolis:
Fortress Press.
Wrelle, W. (1973), The Task and Methods of "New Testament Theology" (1897), In R. Morgan, ed., The Nature of New Testament Theology, London: SCM Press, h8-ll6.
ZIESLER, J. (1990), Pauline Christianity, rev. edn. Oxford: Oxford University Press.