دوره و شماره: دوره 16، شصت و یک و شصت و دو - شماره پیاپی 61، تابستان 1393 
9. آتوریته معرفتی باور دینی

صفحه 193-213

لیندا زاگزبسکی؛ نعیمه پورمحمدی؛ علی کلانی