دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1385، صفحه 1-254 
چهار متن کهن از زیدیان نخستین

صفحه 89-138

ماهر جرّار؛ سید علی موسوی نژاد


تُهیا

صفحه 149-158

پل ویلیامز؛ خلیل قنبری


کتاب شناسى دین پژوهى

صفحه 183-204

اس ژاکلیک؛ جی استارلینگ؛ باقر طالبی دارابی


دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم)

صفحه 231-254

بهروز حدادی؛ شهاب الدین وحیدی؛ ابوالقاسم جعفری؛ امیر آراسته جوان؛ مهدی عیوضی؛ سید مهدی اسدی؛ محمد باقر سعیدی