دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 1-427 
8. جمع و تدوین قرآن

صفحه 155-196

هرالد موتسکی؛ مرتضی کریمی نیا