دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 1-190 
7. کلیساى آشورى شــرق

صفحه 107-118

ام جی. کاستلو؛ اعظم مقدم