اصناف نیایش از نگاه ترزاى آویلى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام. تهران: مرکز نشر آثار فیض الاسلام.