دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1385، صفحه 1-230 
اسلام و یکتاپرستى مسیحى

صفحه 77-96

جان هیک؛ محمد حسین محمدپور


شر در ادیان ایران باستان

صفحه 121-132

جرالد نیولی؛ سید سعید رضا منتظری؛ بابک رجبی