نخستین آفریده از منظرى اسلامى و مسیحى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


ابن بابویه قمى، محمد بن على، من لایحضره الفقیه، ج4، نوادر، ح1، بیروت، دار الصعب، 1401 هـ ق
ابن سینا، ابوعلى، اشارات و تنبیهات، ج3، قم، نشر کتاب، 1403 هـ ق
ابن طاووس، على بن موسى، سعد السعود، تحقیق فارس تبریزیان، انتشارات دلیل، 1379
ابن عربى، محیى الدین، فتوحات مکیه، ج2، تصحیح عثمان یحیى، مصر، وزارت الثقافة و الاعلام، 1392 هـ ق
اعوانى، غلامرضا، مقاله: عقل وحى در اسلام و مسیحیت «دومین سمپو زیوم اسلام و مسیحیت ارتدکس»، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگى بین المللى، 1374
جوادى آملى، عبدالله، مبادى اخلاق در قرآن، (ج10 تفسیر موضوعى)، قم، نشر اسراء، 1375
حر العاملى، محمد بن حسن، الجواهر السنیّة، بیروت، انتشارات اعلمى، 1402 هـ ق
حسن زاده آملى، حسن، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، انتشارات فجر با همکارى وزارت ارشاد اسلامى، 1362.
حقى برسوى، شیخ اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج5، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1405هـ ق
حکیم ترندى، ابوعبدالله، ختم الاولیاء، تحقیق عثمان یحیى، بیروت، مطبعه کاتولیکى
حلى ابن ادریس، سرائر (مستطرفات)، ج6
سهروردى، شهاب الدین، حکمت اشراق، ترجمه سید جعفر سجادى
سى تنى، مریل، معرفى عهد جدید، ترجمه ط. میکائلیان، تهران، انتشارات حیات ابدى، 1362
صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم شیرازى، اسفار اربعه، ج2، تهران، انتشارات حکمت اسلامى صدرا، 1380.
صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم شیرازى، شرح اصول کافى، کتاب عقل و جهل، تصحیح محمد جواجوى
طباطبایى، سید محمد حسین، پاورقى بر بحار الانوار، ج1، بحار الانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403 هـ ق
طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، متن عربى، ج1، بیروت، انتشارات اعلمى، 1393 هـ ق
طبرسى، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، بیروت، اعلمى، 1392 هـ ق
فهیم عزیز الدکتور القس، المدخل الى العهد الجدید
قاضى سعید محمد بن محمد مفید قمى، شرح توحید صدوق، ج1، 2 و 3، تصحیح نجفقلى حبیبى، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1377
کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه یونان و روم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوى، تهران، انشتارات سروش، 1368
کاشانى، عبد الرزاق، اصطلاحات صوفیه، واژه «هباء»
کتاب مقدس، عهد عتیق و جدید
کراجکى، محمد بن على، کنز الفوائد، ج1، بیروت، دار الاضواء، 1405 هـ ق
کلینى، محمد بن یعقوب، اصول کافى، ج1، باب عقل و جهل، ح1
مندوزى حنفى، سلیمان ابراهیم، نیابیع المودّه، تهران، انتشارات اسوه، 1416
مجتهد شبسترى، محمد، هرمنوتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو، 1375
مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، ج1، 5، 10، 15، 16، 25، 54، 57، 63، 64، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403هـ ق
مجلسى، محمد باقر، مراة العقول، شرح اصول کافى، ج1، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، 1362 هـ ش
مجلسى، محمدتقى، روضة المتقین فى شرح من لایحضر الفقیه، ج12، بنیاد فرهنگ اسلامى، 1399 هـ ق
محمود رامیار، بحثى از نبوت اسرائیلى و مسیحى
ملا محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى
میرداماد، محمد باقر حسینى استرآبادى، الرواشح السماویة، قم، مؤسسه دار الحدیث، 1380