دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، اسفند 1384، صفحه 1-285 
زبان دینى

صفحه 107-136

مارک وین؛ علی موحدیان عطار


مسیحیت و معناى زندگى

صفحه 137-156

فیلیپ ال.کویین؛ محمدرضا بیات


یهودیت و الهیات جهانى

صفحه 175-187

دن کوهن شربوک؛ رضا گندمی


آیین و آیین ها در نیرنگستان

صفحه 225-244

فیلیپ ج. کرین بروک؛ آژیده مقدم