دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 1-285 
6. زبان دینى

صفحه 107-136

مارک وین؛ علی موحدیان عطار


7. مسیحیت و معناى زندگى

صفحه 137-156

فیلیپ ال.کویین؛ محمدرضا بیات


9. یهودیت و الهیات جهانى

صفحه 175-187

دن کوهن شربوک؛ رضا گندمی


11. آیین و آیین ها در نیرنگستان

صفحه 225-244

فیلیپ ج. کرین بروک؛ آژیده مقدم