دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 1-259 
3. پولس و شریعت

صفحه 25-60

مهراب صادق نیا


4. الاهیات طبیعى

صفحه 61-92

دیوید ای.پاپلین؛ احمدرضا مفتاح


6. متون دینىِ هندو

صفحه 115-144

علی موحدیان عطار


8. یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

صفحه 183-188

ابراهام ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی


9. فنا و نیروانه

صفحه 189-228

محمدعلی رستمیان


10. تصوف و حیات معنوى در ترکیه

صفحه 229-240

آن ماری شیمل؛ امیر جوان آراسته


11. آشنایى با دانش فلسفه دین

صفحه 241-270

رونالد هپ برن؛ همایون همتی