دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آذر 1384، صفحه 1-221 
آینده دین، و ادیان جدید

صفحه 97-108

ماسیمو اینترووینگنه؛ باقر طالبی دارابی