انسان کامل در فصوص و مثنوى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


آملى، سید حیدر، نص النصوص، ترجمه محمدرضا جوزى، چ1، تهران، روزنه، 1375.
ابن عربى، رسایل، تحقیق محمد شهاب الدین العربى، ط1، بیروت، دار صادر، 1997م.
ــــــ ، الفتوحات المکیّة، 4ج، بیروت، دار صادر، بى تا.
ــــــ ، الفتوحات المکیة، 8ج، ط1، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
ــــــ ، فصول الحکم، تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفى، چ2، تهران، الزهرا، 1370ش.
بهار، مراد، پژوهشى در اساطیر ایران، چ1، تهران، توس، 1362.
پارسا، خواجه محمد، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلیل سنگرنژاد، چ1، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1366.
پورجوادى، نصرالله، نقد ترجمه مرصاد العباد، نر دانش، سال سوم، شماره 6، 1362.
جامى، عبدالرحمن، نقد النصوص، مقدمه، تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک، چ2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
جهانگیرى، محسن، محیى الدین بن عربى چهره برجسته عرفان اسلامى، چ4، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
خوارزمى، شرح فصوص الحکم، تصحیح حسن زاده آملى، چ1، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377.
دشتى، سید محمد، مولوى و نظریه اسماء و صفات ابن عربى، معارف، سال بیستم، شماره دوم، 1382.
زرین کوب، عبدالحسین، سرّنى، 2ج، چ3، تهران، علمى، 1368.
صفوى، کورش، زبان شناسى و ادبیات، چ1، تهران، هرمس، 1377.
عفیفى، ابوالعلاء، تعلیقات فصوص، رک: ابن عربى، فصوص الحکم، 1370.
عین القضات همدانى، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، چ4، تهران، منوچهرى، 1373.
فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوى، چ5، تهران، امیرکبیر، 1370.
فلوطین، اثولوجیا، ترجمه حسن ملکشاهى، چ1، تهران، سروش، 1378.
قیصرى، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانى، چ1، تهران، علمى و فرهنگى، 1375.
کاشانى، شرح فصول الحکم، چ4، قم، بیدار، 1370.
ــــــ ،  لطایف الاعلام، تصحیح مجید هادى زاده، چ1، تهران، میراث مکتوب، 1379.
کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، چ2، تهران، انجمن کتاب مقدس، 1987م.
کریستن سن، آرتور، نخستین انسان و نخستین شهریار، ترجمه احمد تفضّلى و ژاله آموزگار، چ1، تهران، نشر چشمه، 1377.
مصاحب، غلامحسین، دایرة المعارف فارسى، 3ج، چ3، تهران، جیبى، 1375.
مطهرى، مرتضى، شرح مبسوط منظومه، ج1، چ1، تهران، حکمت، 1369.
مولوى، مثنوى، از روى نسخه قونیه، به کوشش توفیق سبحانى، چ2، تهران، ارشاد، 1374.
نجم رازى، مرصاد العباد، به اهتمام محمدامین ریاحى، چ4، تهران، علمى و فرهنگى، 1371.
آملى، سید حیدر، نص النصوص، ترجمه محمدرضا جوزى، چ1، تهران، روزنه، 1375.
ابن عربى، رسایل، تحقیق محمد شهاب الدین العربى، ط1، بیروت، دار صادر، 1997م.
ــــــ ، الفتوحات المکیّة، 4ج، بیروت، دار صادر، بى تا.
ــــــ ، الفتوحات المکیة، 8ج، ط1، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
ــــــ ، فصول الحکم، تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفى، چ2، تهران، الزهرا، 1370ش.
بهار، مراد، پژوهشى در اساطیر ایران، چ1، تهران، توس، 1362.
پارسا، خواجه محمد، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلیل سنگرنژاد، چ1، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1366.
پورجوادى، نصرالله، نقد ترجمه مرصاد العباد، نر دانش، سال سوم، شماره 6، 1362.
جامى، عبدالرحمن، نقد النصوص، مقدمه، تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک، چ2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
جهانگیرى، محسن، محیى الدین بن عربى چهره برجسته عرفان اسلامى، چ4، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
خوارزمى، شرح فصوص الحکم، تصحیح حسن زاده آملى، چ1، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377.
دشتى، سید محمد، مولوى و نظریه اسماء و صفات ابن عربى، معارف، سال بیستم، شماره دوم، 1382.
زرین کوب، عبدالحسین، سرّنى، 2ج، چ3، تهران، علمى، 1368.
صفوى، کورش، زبان شناسى و ادبیات، چ1، تهران، هرمس، 1377.
عفیفى، ابوالعلاء، تعلیقات فصوص، رک: ابن عربى، فصوص الحکم، 1370.
عین القضات همدانى، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، چ4، تهران، منوچهرى، 1373.
فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوى، چ5، تهران، امیرکبیر، 1370.
فلوطین، اثولوجیا، ترجمه حسن ملکشاهى، چ1، تهران، سروش، 1378.
قیصرى، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانى، چ1، تهران، علمى و فرهنگى، 1375.
کاشانى، شرح فصول الحکم، چ4، قم، بیدار، 1370.
ــــــ ،  لطایف الاعلام، تصحیح مجید هادى زاده، چ1، تهران، میراث مکتوب، 1379.
کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، چ2، تهران، انجمن کتاب مقدس، 1987م.
کریستن سن، آرتور، نخستین انسان و نخستین شهریار، ترجمه احمد تفضّلى و ژاله آموزگار، چ1، تهران، نشر چشمه، 1377.
مصاحب، غلامحسین، دایرة المعارف فارسى، 3ج، چ3، تهران، جیبى، 1375.
مطهرى، مرتضى، شرح مبسوط منظومه، ج1، چ1، تهران، حکمت، 1369.
مولوى، مثنوى، از روى نسخه قونیه، به کوشش توفیق سبحانى، چ2، تهران، ارشاد، 1374.
نجم رازى، مرصاد العباد، به اهتمام محمدامین ریاحى، چ4، تهران، علمى و فرهنگى، 1371.
آملى، سید حیدر، نص النصوص، ترجمه محمدرضا جوزى، چ1، تهران، روزنه، 1375.
ابن عربى، رسایل، تحقیق محمد شهاب الدین العربى، ط1، بیروت، دار صادر، 1997م.
ــــــ ، الفتوحات المکیّة، 4ج، بیروت، دار صادر، بى تا.
ــــــ ، الفتوحات المکیة، 8ج، ط1، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
ــــــ ، فصول الحکم، تصحیح و تعلیق ابوالعلاء عفیفى، چ2، تهران، الزهرا، 1370ش.
بهار، مراد، پژوهشى در اساطیر ایران، چ1، تهران، توس، 1362.
پارسا، خواجه محمد، شرح فصوص الحکم، تصحیح جلیل سنگرنژاد، چ1، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1366.
پورجوادى، نصرالله، نقد ترجمه مرصاد العباد، نر دانش، سال سوم، شماره 6، 1362.
جامى، عبدالرحمن، نقد النصوص، مقدمه، تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک، چ2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
جهانگیرى، محسن، محیى الدین بن عربى چهره برجسته عرفان اسلامى، چ4، تهران، دانشگاه تهران، 1375.
خوارزمى، شرح فصوص الحکم، تصحیح حسن زاده آملى، چ1، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1377.
دشتى، سید محمد، مولوى و نظریه اسماء و صفات ابن عربى، معارف، سال بیستم، شماره دوم، 1382.
زرین کوب، عبدالحسین، سرّنى، 2ج، چ3، تهران، علمى، 1368.
صفوى، کورش، زبان شناسى و ادبیات، چ1، تهران، هرمس، 1377.
عفیفى، ابوالعلاء، تعلیقات فصوص، رک: ابن عربى، فصوص الحکم، 1370.
عین القضات همدانى، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، چ4، تهران، منوچهرى، 1373.
فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوى، چ5، تهران، امیرکبیر، 1370.
فلوطین، اثولوجیا، ترجمه حسن ملکشاهى، چ1، تهران، سروش، 1378.
قیصرى، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلال الدین آشتیانى، چ1، تهران، علمى و فرهنگى، 1375.
کاشانى، شرح فصول الحکم، چ4، قم، بیدار، 1370.
ــــــ ،  لطایف الاعلام، تصحیح مجید هادى زاده، چ1، تهران، میراث مکتوب، 1379.
کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، چ2، تهران، انجمن کتاب مقدس، 1987م.
کریستن سن، آرتور، نخستین انسان و نخستین شهریار، ترجمه احمد تفضّلى و ژاله آموزگار، چ1، تهران، نشر چشمه، 1377.
مصاحب، غلامحسین، دایرة المعارف فارسى، 3ج، چ3، تهران، جیبى، 1375.
مطهرى، مرتضى، شرح مبسوط منظومه، ج1، چ1، تهران، حکمت، 1369.
مولوى، مثنوى، از روى نسخه قونیه، به کوشش توفیق سبحانى، چ2، تهران، ارشاد، 1374.
نجم رازى، مرصاد العباد، به اهتمام محمدامین ریاحى، چ4، تهران، علمى و فرهنگى، 1371.