درجات گناه، تاوان و پَتِت در دین زرتشتى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


ارداویرافنامه، فیلیپ ژینیو، ترجمه ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسى فرانسه، 1372.
ارداویرافنامه، دکتر رحیم عفیفى، انتشارات توس، 1372.
اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته هاى پهلوى، دکتر رحیم عفیفى، انتشارات توس، 1374.
اوستا، کهن ترین سرودهاى ایرانیان، گزارش جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید1374.
برهان قاطع، محمد حسین بن خلف تبریزى، به اهتمام دکتر معین، انتشارات زوار 35ـ1330.
بندهش هندى، تصحیح و ترجمه رقیه بهزادى، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران 1368.
پژوهش در اساطیر ایران، مهرداد بهار، انتشارات آگاه، 1375.
تعالیم مغان، گفتارى چند در معتقدات زرتشتیان، آرسى رنز، ترجمه دکتر فریدون بدره اى، انتشارات توس، 1377.
تمدن ایران ساسانى، ولادیمیر لوکونین، ترجمه عنایت الله رضا، شرکت انتشارات علمى فرهنگى، 1372.
جمله خورده اوستا، به اهتمام رستم موبد رشید خورسند، چاپ بمبئى، چاپ سنگى.
خود پَتِتْ (=توبه خویش)، ترجمه ابراهیم میرزاى ناظر، سازمان انتشارات فروهر، 1367.
دانشنامه ایران باستان، هاشم رضى، انتشارات سخن، 1381.
روایات داراب هرمزدیار ـــ Unvala.
روایت امید اشوهیشتان، دکتر نزهت صفاى اصفهانى، نشر مرکز، 1376.
شایست ناشایست، ترجمه کتایون مزداپور، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1369.
روایت پهلوى، ترجمه مهشید میرفخرایى، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1367.
فرهنگ ایران باستان، بخش نخست، گزارش پورداود، نشریه فرهنگ ایران زمین، تهران 1326.
فرهنگ پهلوى، دکتر بهرام فرهوشى، انتشارات دانشگاه تهران، 1352.
قاموس کتاب مقدس، جیمز هاکس، کتابخانه طهورى، 1349.
عصر اوستا، مؤلفین اشپیگل، کیگر،...، ترجمه مجید رضى، مؤسسه انتشارات آسیا، 1343.
ماتیکان هزار داتستان (دادهاى ایران باستان)، ترجمه سهراب جمشید بلسارا، به کوشش احسان یارشاطر و محمد مقدم، سازمان خدمات اجتماعى، تهران 1355.
مجله هفت آسمان، شماره 20، «رشنو ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى»، تألیف سید حسن حسینى (آصف)، ص218ـ215.
مجموعه قوانین زرتشت یا وندیداد اوستا، دارمستتر، ترجمه دکتر موسى جوان، دنیاى کتاب، 1382.
مینوى خرد، ترجمه احمد تفضلى، بینا فرهنگ ایران، 1354.
وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهى ساسانیان، کریستنن، ترجمه مجتبى مینوى، پژوهشگاه علوم انسانى 1374.
وندیداد، هاشم رضى، 4جلد، انتشارات فکر روز، 1376.
هرمزد نامه، نگارش ابراهیم پورداود، تهران 1331، نشریه انجمن ایرانشناسى.
 
 
 
 
ارداویرافنامه، فیلیپ ژینیو، ترجمه ژاله آموزگار، شرکت انتشارات معین ـ انجمن ایرانشناسى فرانسه، 1372.
ارداویرافنامه، دکتر رحیم عفیفى، انتشارات توس، 1372.
اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته هاى پهلوى، دکتر رحیم عفیفى، انتشارات توس، 1374.
اوستا، کهن ترین سرودهاى ایرانیان، گزارش جلیل دوستخواه، انتشارات مروارید1374.
برهان قاطع، محمد حسین بن خلف تبریزى، به اهتمام دکتر معین، انتشارات زوار 35ـ1330.
بندهش هندى، تصحیح و ترجمه رقیه بهزادى، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران 1368.
پژوهش در اساطیر ایران، مهرداد بهار، انتشارات آگاه، 1375.
تعالیم مغان، گفتارى چند در معتقدات زرتشتیان، آرسى رنز، ترجمه دکتر فریدون بدره اى، انتشارات توس، 1377.
تمدن ایران ساسانى، ولادیمیر لوکونین، ترجمه عنایت الله رضا، شرکت انتشارات علمى فرهنگى، 1372.
جمله خورده اوستا، به اهتمام رستم موبد رشید خورسند، چاپ بمبئى، چاپ سنگى.
خود پَتِتْ (=توبه خویش)، ترجمه ابراهیم میرزاى ناظر، سازمان انتشارات فروهر، 1367.
دانشنامه ایران باستان، هاشم رضى، انتشارات سخن، 1381.
روایات داراب هرمزدیار ـــ Unvala.
روایت امید اشوهیشتان، دکتر نزهت صفاى اصفهانى، نشر مرکز، 1376.
شایست ناشایست، ترجمه کتایون مزداپور، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1369.
روایت پهلوى، ترجمه مهشید میرفخرایى، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1367.
فرهنگ ایران باستان، بخش نخست، گزارش پورداود، نشریه فرهنگ ایران زمین، تهران 1326.
فرهنگ پهلوى، دکتر بهرام فرهوشى، انتشارات دانشگاه تهران، 1352.
قاموس کتاب مقدس، جیمز هاکس، کتابخانه طهورى، 1349.
عصر اوستا، مؤلفین اشپیگل، کیگر،...، ترجمه مجید رضى، مؤسسه انتشارات آسیا، 1343.
ماتیکان هزار داتستان (دادهاى ایران باستان)، ترجمه سهراب جمشید بلسارا، به کوشش احسان یارشاطر و محمد مقدم، سازمان خدمات اجتماعى، تهران 1355.
مجله هفت آسمان، شماره 20، «رشنو ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى»، تألیف سید حسن حسینى (آصف)، ص218ـ215.
مجموعه قوانین زرتشت یا وندیداد اوستا، دارمستتر، ترجمه دکتر موسى جوان، دنیاى کتاب، 1382.
مینوى خرد، ترجمه احمد تفضلى، بینا فرهنگ ایران، 1354.
وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهى ساسانیان، کریستنن، ترجمه مجتبى مینوى، پژوهشگاه علوم انسانى 1374.
وندیداد، هاشم رضى، 4جلد، انتشارات فکر روز، 1376.
هرمزد نامه، نگارش ابراهیم پورداود، تهران 1331، نشریه انجمن ایرانشناسى.