مسیح و شریعت موسوى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


آکادمى شوروى، مبانى مسیحیت، ترجمه اسدالله مبشرى. بابل: کتابسراى بابل، 1366.
الفغالى، خورى بولس، دراسات بیبلیه (متى). لبنان: مؤسسة الدکاش للطباعه، 1995.
المرشد الى الکتاب المقدس. بیروت: دارالکتاب المقدس، 1996.
بارکلى، ویلیام، تفسیر العهد الجدید. قاهره: دارالثقافه المسیحیه، 1304.
بنکرتن، بنیامین، تفسیر انجیل متى. قاهره: مطبعة کنیسة الاخوه، 1980.
پارکس، هنرى بمفورد، خدایان و آدمیان، ترجمه محمد بقایى. تهران: قصیده، 1380.
تیسین، هنرى، الاهیات مسیحى، ترجمه طاها میکائیلیان. تهران: انتشارات حیات ابدى.
شلبى، احمد، مقارنة الادیان. قاهره: مکتبه النهضه المصریه، 1992.
فرانس، ر. ت، التفسیر الحدیث لکتاب المقدس (متى). قاهره: دارالثقافه، 1990.
فرگوسن، دیوید، متفکران بزرگ مسیحى (رودلف بولتمان)، ترجمه رحمتى. تهران: انتشارات گام نو، 1382.
کارپنتر، همفرى، عیسى، ترجمه حسن کامشاد. تهران: انتشارات طرح نو، 1357.
کارل، یاسپرس، مسیح، ترجمه احمد سمیعى گیلانى. تهران: خوارزمى، 1373.
کهن، آبراهام، گنجینه اى از تلمود ترجمه فریدون گرگانى. تهران: انتشارات یهودا حى، 1356.
معجم اللاهوت الکتابى. بیروت: دارالمشرق، 1991.
میشل، توماس، کلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى. قم: مرکزمطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377.
ویور، مرى جو، درآمدى به مسیحیت، ترجمه حسن قنبرى. قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381.
هاریسون، ر. ک، تفسیر الحدیث للکتاب المقدس (لوقا). قاهره: دارالثقافه، 1994.
هگل، فریدریش، استقرار شریعت در مذهب، ترجمه باقر پرهام. تهران: انتشارات قصیده، 1380.
یعقوب ملطى، تادرس، الانجیل بحسب القدیس متى. لازقیه: منشورات مطرانیه الروم الارثوذکسى، 1995.