دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر 1383، صفحه 1-187 
حقوق بشر در آیین بودا

صفحه 53-72

سلی بی. کینگ؛ خلیل قنبری


معنویت

صفحه 73-94

اورسولا کینگ؛ علیرضا شجاعی


کتاب مقدس و پلورالیزم دینى

صفحه 95-118

ریچارد جی. پلانتینگا؛ رضا گندمی


ربى عقیوا

صفحه 137-146

هری فریدمن؛ باقر طالبی دارابی