دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 1-187 
3. آموزه هاى گى تا

صفحه 33-52

علی موحدیان عطار


4. حقوق بشر در آیین بودا

صفحه 53-72

سلی بی. کینگ؛ خلیل قنبری


5. معنویت

صفحه 73-94

اورسولا کینگ؛ علیرضا شجاعی


6. کتاب مقدس و پلورالیزم دینى

صفحه 95-118

ریچارد جی. پلانتینگا؛ رضا گندمی


8. ربى عقیوا

صفحه 137-146

هری فریدمن؛ باقر طالبی دارابی