دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، شهریور 1383، صفحه 1-246