حقوق بشر در آیین بودا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1383
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1383
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1383
  • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1383