"اخلاق پروتستانى" در صد سالگى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. برایان فى، فلسفه امروزین علوم اجتماعى: بانگرش چند فرهنگى، ترجمه خشایار دیهیمى، تهران، طرح نو، 1381
2. ریمون آرون، مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
3. غلامعباس توسلى، جامعه شناسى دینى، تهران، انتشارات سخن، 1380.
4. لوییس کوزر، زندگى و اندیشه بزرگان جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، انتشارات علمى، 1368.
5. ماکس وبر، اخلاق پروتستان و روح سرمایه دارى، ترجمه عبد المعبود انصارى، تهران، سمت، 1371.
6. ماکس وبر، اخلاق پروتستانى و روح سرمایه دارى، ترجمه عبد الکریم رشیدیان و پریسا منوچهرى کاشانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1373.
7. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهرى، مهرداد ترابى نژاد و مصطفى عماد زاده، تهران، انتشارات مولى، 1374.
8. ماکس وبر، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
9. ماکس وبر، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات هرمس، 1382. 
10. هـ. ا. استیوارت هیوز، آگاهى و جامعه و جامعه، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
_. Stephen Turner, The Cambridge Companion to Weber, Combridge University Press, 2000.