دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1383، صفحه 1-259 
مریم شناسى

صفحه 169-186

ای.آر. کرول؛ اف. ام جلی؛ طیبه مقدم


یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

صفحه 203-208

ای. ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی