قوم یهود از برگزیدگى تا نژادپرستى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در متون مقدس یهودى در باره برگزیدگى قوم یهود سخن به میان آمده است; قرآن کریم نیز این برگزیدگى را ـ دست کم در مقطع زمانىِ خاص ـ مورد تصدیق قرار داده است. برخى از یهودیان به نژادپرستى روى آورده، این اعتقاد خود را به متون مقدس یهودى مستند ساخته اند. آیا از برگزیدگى قوم مى توان برداشتى نژادپرستانه کرد؟ در میان خود یهودیان دیدگاه هاى بسیار متنوعى در این باره ارائه شده است. این نوشتار به بررسى چگونگى طرح این موضوع در متون مقدس و دیدگاه هاى مختلف درباره آن و معناى واقعى برگزیدگى، پرداخته است.

کتاب مقدس.
شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود، مذهب یهود، ترجمه مجید شریف، انتشارات چاپخش، تهران، 1376.
شاهاک، اسرائیل، نژادپرستى دولت اسرائیل، ترجمه امان الله ترجمان، انتشارات توس، تهران، 1357.
راب، ا. کُهِن، گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیرفریدون گرگانى، تهران، 1350.
گارودى، رژه، تاریخ یک ارتداد، ترجمه مجید شریف، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1377.
طباطبایى، محمدحسین، المیزان، ج18 و 8، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 
"CJRT" Atlan, Henri, "Chosen People" in Contemporary Jewish Religious Thought, NewYork, 1999.
"EJ", Encyclopedia Judaica, V.5, Encylopaedia Judaica Jerusalem, 1996.
"TJR" Jacobs, Louis, The Jewish Religion, a Componian, Oxford University Press, 1995.
Neusner, Jacob, "Judaism" in our Religious, Ed. Arvind Sharma, Harpersan francisco, 1993.
Unterman, Alan, Jews, their Religious Belifs and Practices, Routledge, London and NewYork, 1990.
"EJC", Encyclopedia of Jewish Concepts, Birnbaum, Philip, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.
"BDJ", The Blackwell Dictionary of Judaica, Cohn - Sherbok, Dan, Blackwell, 1992.