تصوف در آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


1. آى. ام. لویس، اسلام در مناطق استوایى افریقا، (لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1966م)، ص27.
2. اچ. اى. آر. گیب، دیانت محمدى، (لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1964م)، ص14.
3. رک: جى.اس. تریمینگهام، تاریخ اسلام درغرب افریقا، (لندن:انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1968م)، ص158.
4. همان، ص23، شماره 20.
5. اى. اس. ترایتون، اسلام، (لندن: کتابخانه دانشگاه هوتچینسون، 1962م)، ص97.
6. تریمینگهام، تاریخ اسلام، ص23.
7. ابن اباذر الفاسى، روض القرطاس: تاریخ پادشاهى مغرب، مترجم: اى. بیومیر، (پاریس: ایم پریرى ایمپریال، 1860م)، ص170.
8. البکرى، Description de L'Afrique Septentrionalec، ترجمه و ویرایش: بارون مک گیوچین، (پاریس، گیوتنر، 1913م)، ص169ـ70.
9. همان، ص13ـ41، 204.
10. ام.اى.کلین، اسلام وامپریالیسم در سنگال، (استنفورد: انتشارات دانشگاه استنفورد پاریس، 1968م)، ص63.
11. تریمینگهام، تاریخ اسلام، ص91.
12. تریمینگهام، طریقت هاى صوفى در اسلام، ص88.
13. کلین، اسلام و امپریالیسم در سنگال، ص96; نیز رک: جى. ام. ابوالنصر، تیجانیّه (لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1965).
14. لوئیس، اسلام در مناطق استوایى آفریقا، ص9.
15. درباره طریقت سنوسیه رک: اِن. زیاده، سنوسیه: پژوهشى درباره جنبش هاى تداوم یافته در اسلام (لیدن: بریل، 1958).