دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 1-308 
8. سنت در مسیحیت

صفحه 217-236

ان. پی. ویلیامز؛ حامد فیاضى