دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 1-254 
3. الاهیات یهودى

صفحه 39-56

لوئیس جیکوبز؛ بهروز حدادی


8. بهمن یشت

صفحه 171-178

دابلیو ساندرمن؛ سید حسن حسینی (آصف)


9. دُوگِن

صفحه 179-186

آبه ماسائو؛ اسماعیل سلیمانی


10. تئودیسه «عصر جدید» براى عصر جدید

صفحه 187-210

کولین کمپل؛ باقر طالبی دارابی