ادیت اشتاین: جست‌وجوی حقیقت از طریق ایمان و عقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دورة کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

این مقاله به بررسی اجمالی زندگی و اندیشه‌های ادیت اشتاین می‌پردازد؛ او یکی از فیلسوفان معاصر و دانشجو و دستیار ادموند هوسرل بوده است. نویسنده سعی دارد با برجسته کردن نکاتی خاص، ذهن خواننده را به دو موضوع مهم یعنی عقل و ایمان جلب کند. مضمون اصلی این بررسی در این زمینه متبلور می‌شود که اگر دسترسی به حقیقت را هدفِ محوری انسان بدانیم کدام یک از عقل یا ایمان می‌تواند انسان را به حقیقت برساند. اگر فلسفه از راه عقل و معنویت از راه ایمان پیش می‌رود بررسی یک مورد عینی ـ زندگی ادیت ـ شاید بتواند تا حدودی فضای این بحث را روشن‌تر کند؛ چراکه اندیشه، احساسات و زندگی ادیت سرتاسر معطوف به همین امر است. ادیت ابتدا به تحصیل فلسفه روی آورد و پدیدارشناسی را روشی می‌دانست که او را به حقیقت رهنمون خواهد ساخت، اما با مطالعة زندگی‌نامة خودنوشت قدیسه ترزا آویلایی و تجربة او از خدا مسحور معنویت یا بُعد دیگر حقیقت شد. ادیت زندگی پرفراز و نشیبی داشت که می‌تواند تجلی یک انسانِ مشتاقِ حقیقت در وسعت اندیشه و عمل باشد.

Stein, Edith, Life in a Jewish Family, translated by Josephine Koeppel, OCD, Washington: Institute of Carmelite Studies Publications, 1986.
_________ , On The Problem of Empathy, translated by Waltraut Stein PhD, Washington: Institute of Carmelite Studies Publications, 1989.
_________ , The Science of the Cross, translated by Hilda Graef, Chicago: Henry Regnery, 1960.
Baseheart, Mary Catherine, "Edith Stein's Philosophy of Person", in Carmelite Studies IV, Ed. John Sullivan, OCD, Washington DC: Institute of Carmelite Studies, 1987.
Collins, James, "Edith Stein and the Advance of Phenomenology", Thought 17:685-708, December 1942.
Devaux, Andre A., "Vocation in the Life and Thought of Edith Stein", Philosophy Today 2:172-175, Fall 1958.
Eszer, Ambrose, "Edith Stein, Jewish Catholic Martyr", in Carmelite Studies IV, Ed. John Sullivan, OCD, Washington, DC Institute of Carmelite Studies, 1987.
Graef, Hilda, The Scholar and The Cross, New York: Longmans, Green and Company, 1955.
Herbstrith, Waltraud, Edith Stein, New York: Harper and Row, 1983.
Ingarden, Roman, "Edith Stein on her Activity as an Assistant to Edmund Husserl", Philosophy and Phenomenological Research, 23, No.2:155-161, 1962.
Koeppel, Josephine, OCD, Edith Stein: Philosopher and Mystic, Collegeville: Michael Glazier, 1990.
Meyer, Michael A., Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism, New York: Oxford University Press, 1988.
Oben, Freida Mary, "Edith Stein the Woman", in Carmelite Studies IV, Ed. John Sullivan, OCD, Washington DC: Institute of Carmelite Studies, 1987.
Posselt, Teresia Renata de Spiritu Sancto, Edith Stein, translated by Cecily Hastings and Donald Nicholl, New York: Sheed and Ward, 1952.
Sister Ancilla, OCD, Recollections of Edith Stein by her Sisters in Echt Carmel, Translated and published for privarte use only by Carmel of Maria Regina, Eugene: Oregon, 1976.
Stallmach, Josef, "The Work of Edith Stein: The Tension Between Knowledge and Faith", Communio (US), 15:376-383, Fall 1988.
Tomlin, E.W.F., "Edith Stein", Blackfriars 36:216-222, June 1955.
Waugh, Evelyn, A Little Order, Boston