درسنامة خدا و نظریة تکاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان ومذاهب