دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، اسفند 1389، صفحه 1-208