مرز نوین علم و دین: تجربه دینی، علم عصب‌شناسی و امر متعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب