بنیان هاى سکولاریسم در فلسفه کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


احمدى، بابک، مدرنیته و اندیشه انتقادى. تهران: نشر مرکز، 1377.
ــــــــــ ، معماى مدرنیته. تهران: نشر مرکز، 1377.
الیاده، میرچا، فرهنگ و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى و دیگران. تهران.
جلیلى، هادى، تأملاتى جامعه شناسانه درباره سکولارشدن. تهران: انتشارات طرح نو، 1383.
جهانبگلو، رامین، نقد عقل مدرن، ترجمه حسین سامعى. تهران: نشر فرزان، 1377.
دورانت، ویل، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویى. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1369.
سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند.تهران:انتشارات طرح نو، 1380.
کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى و سروش، 1372.
کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و على قیصرى. تهران: انتشارات خوارزمى، 1369.
ــــــــــ ، درس هاى فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعى دره بیدى. تهران: انتشارات نقش و نگار، 1378.
ــــــــــ ، دین در محدوده عقل تنها، ترجمه منوچهر صانعى. تهران: انتشارات نقش و نگار، 1381.
کرسون، آندره، فلاسفه بزرگ، ترجمه کاظم عمادى. تهران: انتشارات صفى علیشاه، 1363.
کریستوفر وات، کانت، ترجمه حمیدرضا اَبَک. تهران: انتشارات شیرازه، 1379.
کورنر، اشتفان، فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمى، 1380.
کیوپیت، دان، دریاى ایمان، ترجمه حسن کامشاد. تهران: انتشارات طرح نو، 1376.
گلدمن، لوسین، فلسفه روشنگرى، ترجمه شیوا کاویانى. تهران: انتشارات فکر روز، 1375.
لوک فرى، انسان و خدا یا معناى زندگى، ترجمه عرفان ثابتى. تهران: انتشارات ققنوس، 1383.
مجتهدى، کریم، فلسفه نقادى کانت. تهران: انتشارات امیر کبیر، 1378.
مجله نامه فرهنگ، شماره 31.
مجموعه آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى. تهران: انتشارات خوارزمى، 1367.
وثیق، شیدان، لائیسیته چیست؟. تهران: اختران، 1384.
هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلى حداد عادل. تهران: انتشارات فکر روز، 1376.
Guyer, paul, ed., The Cambridge Companion to Kant: Camberidge University Press: 1993.
Kainilson,"Ethics Without Religion," in Michael Peterson, ed., Philosophy of Religion, Oxford: 1996.
Kung, Hans, Christianity and World Religions.
 ــــــــــ, Christianity, Essence, History and Future, Continum New York: 1995.
 ــــــــــ, On Being a Christian. New York: Doubleday, 1976.
Larmore, Charles, Beyond Religion and Enligntenment, The Morals of Modernity. Cambridge: 1996.
Michalson, Carl, "Secularism,"in New Dictionary of Christian Ethics.
The Cambridge Edition of the Works of Immanuel kant, Religion and Rational Theology, Trans. Allen w._wood. Camberidge: 1996.
kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, Trans. Norman Kemp Smith. London: Macmillan, 1964.