فنا و نیروانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. آملى، سیدحیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى و انجمن ایرانشناسى فرانسه، تهران، 1368.
2. ابن عربى، الفتوحات المکیة (4 جلدى)، دار صادر، بیروت.
3. ابن منظور، لسان العرب، دارالفکر للطباعة والنشر، لبنان، 1410هـ.ق.
4. الحکیم، سعاد، المعجم الصوفى، دار الندوة للطباعة والنشر، بیروت، 1981.
5. الزبیدى، تاج العروس، منشورات دار مکتبة الحیاة، لبنان.
6. پاشایى، ع. بودا، تهران، انتشارات فیروزه، تهران، 1374.
7. پاشایى، ع. بینش مقام حقیقت در آیین بودا و عرفان اسلامى، مجله هفت آسمان، سال دوم، شماره هشتم، 1379.
8. پاشایى، ع. هینه یانه، مؤسسه نگاه معاصر، تهران، 1380.
9. راس، نانسى ویلسون، بودیسم راهى براى زندگى و اندیشه، ترجمه منوچهر شادان، انتشارات بهجت، تهران، 1374.
10. سوزکى، د.ت. راه بودا، ترجمه ع. پاشایى، نشر نگاه معاصر، تهران، 1380.
11. شومان، هانس ولفگانگ، آیین بودا، ترجمه ع. پاشایى، انتشارات فیروزه، تهران، 1375.
12. صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، 1981.
13. کاشانى، عبدالرزاق، لطائف الاعلام فى اشارات اهل الالهام، دارالکتب المصریة، القاهرة، 1996.
14. کاشانى، عزالدین محمود، مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، موسسه نشر هما، تهران، 1367.
15. علامه حلى، کشف المراد، مؤسسه النشر الاسلامى، قم، 1417هـ.ق.
16. فنارى، محمد بن حمزه، مصباح الانس، انتشارات مولى، تهران، 1374.
17. قشیرى، الرسالة القشیریة، انتشارات بیدار، قم، 1374.
18. قیصرى، شرح فصوص الحکم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375.
19. لاهیجى، شمس الدین، مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز، انتشارات زوار، تهران، 1371.
20. مارالدو، جان سى. فلسفه بودایى در ژاپن، ترجمه محمدعلى رستمیان، فصل نامه هفت آسمان، سال پنجم، شماره بیستم، 1382.
21. محمد داود، عبدالبارى، الفناء عند صوفیة المسلمین والعقائد الاخرى، الدار المصریة اللبنانیة، 1417هـ.ق.
22. منازل السائرین (همراه با شرح عبدالرزاق کاشانى)، انتشارات بیدار، قم، 1372.
_. Meriam-Webster's Encyclopedia of World Religion, ed. Wendy Doniyer, USA, 1999.
_. Encyclopedia of Religion and Religions, ed. Royston Pike, Meridian Books, New York, 1958.
_. The Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliode, MC Millan Publishing Company, New York, 1987.
_. The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, London, 1989.
_. Buddhist Spirituality, ed. Takeuchi Yoshinori, Motilal Banarsidas Publisher, London, 1994.
_. Nalinaksha Putt, Buddhist Sects in India, Motilal Banarsidas Publisher, Delhi, 1998.
_. Theodore Steherbatsky, The Conception of Buddhist Nirva¦na, Motilal Banarsidas Publisher Private Limited, Delhi, 1990.
_. D. T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, Munshiram Manahorlal Publisher, PVT, Ltd, India, 2000.
_. The Sacred Books of the East, Ed. F. Max Mijller, Motilal Banaksidas Publisher, Delhi, 1998.