دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 1-238 
3. فلسفه بودایى در ژاپن

صفحه 31-46

جان. سی مارالدو؛ محمد علی رستمیان


5. ارض موعود و صهیونیسم

صفحه 67-86

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی


7. مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى

صفحه 113-140

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده


9. تاریخ و عقاید معتزله

صفحه 157-178

دی گیمارت؛ حمید ملک مکان


11. ارزیابی یک نقد

صفحه 193-206

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی