دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1382، صفحه 1-238 
فلسفه بودایى در ژاپن

صفحه 31-46

جان. سی مارالدو؛ محمد علی رستمیان


ارض موعود و صهیونیسم

صفحه 67-86

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی


مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى

صفحه 113-140

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده


تاریخ و عقاید معتزله

صفحه 157-178

دی گیمارت؛ حمید ملک مکان


ارزیابی یک نقد

صفحه 193-206

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی