کیهان شناخت و فرضیه ادوار جهانىِ هندو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. آشتیانى، (مهندس) جلال الدین، عرفان (بخش سوم، وداها)، ناشر: شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1375.
2. آشتیانى، مهندس جلال الدین، عرفان (بخش پنجم، بودیسم و جینیسم)، ناشر شرکت سهامى انتشار، چاپ اول، 1377.
3. اوپانیشاد، ترجمه محمّد داراشکوه از متن سنسکریت، به اهتمام سیّد محمدرضا جلالى نائینى و دکتر تاراچند، کتابخانه طهورى، چاپ دوم، 1356.
4. ایونس، ورو نیکا، اساطیر هند، ترجمه باجلان فرخى، انتشارات اساطیر، چاپ اول، تهران، 1373.
5. بهگودگیتا، ترجمه محمد داراشکوه، تحقیق و تصحیح سیّد محمدرضا جلالى نائینى، کتابخانه طهورى، 1359.
6. بیرونى، ابوریحان، تحقیق ماللهند، ترجمه منوچهر صدوقى سها، جلد اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران 1362.
7. توئیچل، پال، اک ویدیا، ترجمه هوشنگ اهرپور، دنیاى کتاب، چاپ اول، 1374.
8. جوگ باسشت، ترجمه نظام پانى پتى، تصحیح و تحقیق سیّد محمدرضا جلالى نائینى و ن. س. شوکلا، انتشارات اقبال، چاپ اول، تهران، 1360.
9. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه گروهى، جلد اول، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ چهارم، تهران، 1372.
10. ذکرگو،امیرحسین، اسراراساطیر هند (خدایانودایى)، انتشارات فکرروز، چاپ اول، 1377.
11. راماین، به کوشش عبدالودود اظهر دهلوى، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1351.
12. رضى، هاشم، تاریخ ادیان، انتشارات کاوه، چاپ اول، 1345.
13. شاله، فلیسین، تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ترجمه دکتر منوچهر خدایار محبى، کتابخانه طهورى، چاپ دوم، 1355.
14. شایگان، داریوش، ادیان و مکتب هاى فلسفى هند، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، 1356.
15. شایگان، داریوش، بت هاى ذهنى و خاطره ازلى، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1371.
16. شوشترى، میرعبداللطیف خان، تحفة العالم، ترجمه ص.موحد، چاپ اول، تهران، 1363.
17. کریشنان، رارا، تاریخ فلسفه شرق و غرب، ترجمه خسرو جهاندارى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ اول، 1367.
18. گزیده اوپه نیشدها، ترجمه صادق رضازاده شفق، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ دوم، 1367.
19. گزیده سرودهاى ریگودا، تحقیق و ترجمه دکتر جلالى نائینى، نشر نقره، چاپ سوم، 1372.
20. مهابهارت، ترجمه میرغیات الدین على قزوینى، تحقیق و تصحیح سیّدمحمدرضا جلالى نائینى، ج3 و 4، کتابخانه طهورى، چاپ اول، 1359.
21. مهرین، مهرداد، فلسفه شرق، انتشارات عطایى، چاپ ششم، 1361.
22. نائینى، (سید) محمدرضا، ن. س. شوکلا، لغات سانسکریت در ماللهند، شوراى عالى فرهنگ و هنر، تهران، 1353.
23. ناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، تهران، 1372.