دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1382، صفحه 1-206 
بولتمان و بارت

صفحه 77-94

جک فرستمن؛ شمس الملوک مصطفوی


آیین میترا

صفحه 95-102

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


هنر بودایى

صفحه 103-126

لویس فردریک؛ نسترن پاشایی


تعریف معنویت گرایى جدید

صفحه 127-140

جرج د. کریسایدز؛ باقر طالبی دارابی


دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه)

صفحه 199-206

ابوالفضل شجاعی؛ سید حسن حسینی؛ محمد کاظم رحمتی