رهیافت دین شناختى دورکیم; نظریه و تحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


1. آرون، ریمون: مراحل اساسى اندیشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370.
2. پترسون، مایکل و دیگران: عقل و اعتقاد دینى: درآمدى بر فلسفه دین، ترجمه احمد نراقى و ابراهیم سلطانى، تهران، طرح نو، 1376.
3. تامسون، کنت و دیگران: دین و ساختار اجتماعى، ترجمه على بهرامپور و حسن محدثى، تهران، کویر، 1381.
4. توسلى، غلامعباس: روشنفکرى و اندیشه دینى: رهیافتى جامعه شناختى به آثار و اندیشه هاى دکتر على شریعتى (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات قلم، 1379.
5. خرمشاهى، بهاءالدین: دین پژوهى، دفتر اول، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372.
6. سامى النشار، على، نشأة الدین: النظریات التطوریة و المؤلهة، حلب، مرکز الانماء الحضارى، 1995.
7. فَى، برایان: فلسفه امروزین علوم اجتماعى: با نگرش چندفرهنگى، ترجمه خشایار دیهیمى، تهران، طرح نو، 1381.
8. کوزر، لوئیس: زندگى و بزرگان جامعه شناسى، ترجمه محسن ثلاثى، تهران، علمى، 1368.
9. گمپرتس، تئودور: متفکران یونانى، ترجمه محمد حسن لطفى، تهران، خوارزمى، 1375.
10. گیدنز، آنتونى: دورکم، ترجمه یوسف اباذرى، تهران، خوارزمى، 1363.
11. مارکس، کارل، درباره مسئله یهود، گامى در نقد فلسفه هگل، ترجمه مرتضى محیط، تهران، نشر اختران، 1381.