دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 1-262 
درآمدى بر شناخت کتاب مقدس

صفحه 144-162

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی


سیر تکوّن تلمود

صفحه 163-184

باقر طالبی دارابی


خـودشـناسى

صفحه 210-214

آلدوس هاکسلی؛ مصطفی ملکیان


دائرة المعارف یهود

صفحه 231-248

حمیدرضا شریعتمداری