ارتباط انسان و طبیعت در اسـلام و آییـن دائـو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


الف) منابع فارسى
1. ادیان جهان باستان، تألیف و اقتباس مراد فرهادپور و دیگران، تهران، 1372، جلد اول.
2. ایزوتسو، توشیهیکو، خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامى انتشار، تهران، 1361.
3. تاریخ فلسفه شرق و غرب، زیر نظر سروپالى رادا کریشنان، ترجمه خسرو جهاندارى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، 1367، جلد اول.
4. طباطبایى، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوى همدانى، رجاء، تهران، 1363 جلد 11، 19 و 20.
5. کالتنمارک، ماکس، لائوتزه و آیین دائو، ترجمه شهرنوش پارسى پور، به نگار، تهران، 1369.
6. لائودزو، دائود جینگ، ترجمه هرمز ریاحى و بهزاد برکت، نشر نو، تهران، 1363.
7. ناس، جان بى، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران، 1370.
8. ویلهلم، ریچارد، راز گل زرّین (عقاید چینیان در باب زندگى) با پیشگفتار و تفسیر کارل گوستاویونگ، ترجمه پروین فرامرزى، آستان قدس، مشهد، 1371.
9. یى چینگ (کتاب تقدیرات)، ترجمه سودابه فضایلى، نشر نقره، تهران، 1368.
 
ب) منابع انگلیسى
1. Eliade, Mircea, From Medicine Men to Muhammad, Harper and Row, NewYork, 1974.
2. Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, NewYork, 1987, vol 14.
3. Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, Edinburgh, 1958, vol. 12.
4. Lings, Martin, Symbol and Archetype, Quinta Essentia, England, 1991.
5. Smith, Huston, The Religions of Man, Harper & Row, London, 1965.
6. Welch, Holmes, Taoism the Parting of the Way, Beacon Press, Boston, 1966